Regulamin Konkursu  #toys4boysteam

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą „#toys4boysteam (w dalszej cześć określany „Konkursem”).

 2. Organizatorem akcji konkursowej jest portal www.toys4boys.pl

 3. Obsługą techniczną akcji zajmie się firma Kompranet sp. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000 przy ul. Jana z Kolna1/S6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000397634, o numerzeNIP: 604-015-44-16.

 4. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego i najbardziej kreatywnego zdjęcia zakupionego produktu zakupionego w sklepach stacjonarnych lub internetowym Toys4Boys. Zdjęcie powinno zostać opublikowane w aplikacji Instagram oraz oznaczone hasztagiem #toys4boysteam.

 5. Konkurs prowadzony jest poprzez portal społecznościowy Instagram Toys4Boys.pl ( zwany dalej fanpage użytkownika Toys4Boys.pl).

 6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci i w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części „Uczestnikami”).

 7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

 8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)

 9. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród.

 10. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 11. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania nagrody, jeśli Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków określonych w Regulaminie. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał Zgłoszenie Konkursowe.

 12. Osoba, która uczestnicząc w Konkursie będzie w nieuprawniony sposób ingerować w jego przebieg, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych lub też w inny sposób wpływać na zawartość stron internetowych Organizatora, zostanie wykluczona z Konkursu. Osoba, która takim działaniem przyczyni się do poniesienia szkody przez Organizatora lub Uczestnika Konkursu, będzie zobowiązana do naprawienia takiej szkody.

§ 2. Czas trwania i miejsce Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.10.2018 r. i kończy się w dniu 30.01.2019 r.

 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na Instagramie serwisu www.toys4boys.pl.§ 3. Przebieg konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.10. 2018r. i trwa do dnia 30.01.2019r.

 2. W trakcie trwania konkursu Organizator opublikuje na Instagramie zdjęcie produktu zakupionego w Toys4Boys..

 3. Organizator nagrodzi każdego miesiąca 1 osobę, która prześle najbardziej ciekawe zdjęcie i umieści je na Instagramie w postaci posta oznaczonego hasztagiem #toys4boysteam. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 30-tego dnia każdego miesiąca trwania konkursu.

 4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody wyznaczone przez Organizatora w danym miesiącu.

 5. Zwycięzca w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), po otrzymaniu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu, 2.6.1. podania błędnych danych, 2.6.2. nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.

 7. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

 8. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

 9. Zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres marketing@toys4boys.pl swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu w Polsce, załączyć plik z nagrodzonym zdjęciem/filmem oraz złożyć oświadczenia o następującej treści:

 1. Oświadczam, iż jestem wyłącznym autorem zdjęcia lub filmu, do którego link załączam i przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do załączonego zdjęcia/filmu, a zdjęcie/film nie narusza praw osób trzecich.”,

 2. Udzielam Kompranet Sp. J. nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym a w szczególności na profilu Organizatora w Serwisie internetowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/toys4boys.pl oraz na stronie internetowej www.toys4boys.pl.

 3. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska wraz z informacją o wygranej w konkursie „#toys4boysteam”.

 1. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci do Organizatora roszczeń związanych z rozpowszechnianiem nagrodzonego zdjęcia/filmu .

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: marketing@toys4boys.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „#toys4boysteam” – reklamacja. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu, jednakże nie później niż do dnia 30 stycznia 2019 r.

 2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości email.

 3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.

 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach blokować udział w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

 2. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

 3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagród o mniejszej wartości, niż pierwotnie przyrzekane oraz nie pozbawi Uczestników praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swojego Instagrama zdjęć zgłoszonych i opublikowanych w konkursie jeśli stwierdzi, że naruszają one dobre imię osoby trzeciej, są wulgarne, obraźliwe lub niestosowne.§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie WWW Organizatrora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.

 3. Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie WWW i wchodzą w życie z dniem publikacji.

 4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej.

 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

 6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.


{* *}