Regulamin Konkursu YouTube Toys4Boys PL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą YouTube Toys4Boys PL (w dalszej cześć określany „Konkursem”).

 2. Organizatorem akcji konkursowej jest firma Kompranet Sebastian Mróz sp. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000 przy ul. Jana z Kolna1/S6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000397634, o numerzeNIP: 604-015-44-16.

 3. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego i najbardziej kreatywnego komentarza pod filmikiem Toys4Boys umieszczonym na kanale YouTube Toys4Boys PL znajdującym się pod linkiem https://www.youtube.com/user/toys4boysPL/

 4. Konkurs prowadzony jest poprzez kanał Toys4Boys PL w serwisie YouTube ( zwany dalej kanał użytkownika Toys4Boys.pl).

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego YouTube.pl, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami uczestników opartymi na niniejszym regulaminie.

 6. Konkurs skierowany jest do subskrybentów kanału Toys4Boys PL w serwisie YouTube. Warunki korzystania z witryny internetowej YouTube, dostępne są pod adresem https://www.youtube.com/t/terms Uczestnicy mogą zapoznać się z Wytycznymi dla społeczności YouTube, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z konkursu pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 7. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci i w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części „Uczestnikami”).

 8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

 9. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 10. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród.

 11. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 12. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania nagrody, jeśli Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków określonych w Regulaminie. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał Zgłoszenie Konkursowe.

 13. Osoba, która uczestnicząc w Konkursie będzie w nieuprawniony sposób ingerować w jego przebieg, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych lub też w inny sposób wpływać na zawartość stron internetowych Organizatora, zostanie wykluczona z Konkursu. Osoba, która takim działaniem przyczyni się do poniesienia szkody przez Organizatora lub Uczestnika Konkursu, będzie zobowiązana do naprawienia takiej szkody.

§ 2. Czas trwania i miejsce Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu emisji każdego odcinka i kończy po upływie 7 dni od daty premiery odcinka na kanale Toys4Boys PL w serwisie YouTube.

 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na na kanale YouTube Toys4Boys PL https://www.youtube.com/user/toys4boysPL§ 3. Przebieg konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu emisji każdego odcinka i kończy po upływie 7 dni od daty premiery odcinka na kanale Toys4Boys PL w serwisie YouTube.

 2. W trakcie trwania konkursu Uczestnik opublikuje komentarz pod filmem konkursowym na kanale Toys4Boys PL w serwisie YouTube.

 3. Organizator nagrodzi Uczestników, którzy opublikują pod poszczególnym odcinkiem najbardziej ciekawy, kreatywny lub śmieszny komentarz.

 4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody wyznaczone przez Organizatora w danym miesiącu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu, 2.6.1. podania błędnych danych, 2.6.2. nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.

 6. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

 7. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

 8. W przypadku niepodania powyższych danych przez zwycięzcę w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

 9. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę lub wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.
 10. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci do Organizatora roszczeń związanych z rozpowszechnianiem nagrodzonego zdjęcia/filmu .

 11. Zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres marketing@toys4boys.pl swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu w Polsce oraz złożyć oświadczenia o następującej treści:

 1. Oświadczam, iż jestem wyłącznym autorem komentarza, do którego link załączam i przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe, a komentarz nie narusza praw osób trzecich.”,

 2. Udzielam Kompranet Sp. J. nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym a w szczególności na profilu Organizatora w serwisie internetowym YouTube oraz na stronie internetowej www.toys4boys.pl.

 3. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska wraz z informacją o wygranej w konkursie YouTube Toys4Boys PL".

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą mailową na adres: marketing@toys4boys.pl. W tytule wiadomości należy napisać: Konkurs YouTube Toys4Boys PL – reklamacja.

 2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.

 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagród o mniejszej wartości, niż pierwotnie przyrzekane oraz nie pozbawi Uczestników praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swojego kanału Toys4Boys PL komentarzy zgłoszonych i opublikowanych w konkursie jeśli stwierdzi, że naruszają one dobre imię osoby trzeciej, są wulgarne, obraźliwe lub niestosowne.

 3. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach blokować udział w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 2. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora https://www.toys4boys.pl/content/16--regulamin-konkursu-toys4boyyoutube-.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.

 3. Zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie www i wchodzą w życie z dniem publikacji.

 4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej.

 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

 6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.