POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO TOYS4BOYSINFORMACJE OGÓLE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest spółka Kompranet.pl Sebastian Mróz Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Jana z Kolna 1/S6, 83-000 Pruszcz Gdański), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397634; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy – KRS; NIP 6040154416; REGON 221537111; adres poczty elektronicznej: [email protected].

 2. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: [email protected].

 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności.

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator traktuje podane dane jako poufne i nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym.

 5. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszego Sklepu.


  CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 6. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora są wszelkie czynności i procesy prowadzące do realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wysyłki tych produktów do Klienta, jak również późniejsza ewentualna obsługa reklamacyjna.

 7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dla Klientów posiadających w Sklepie internetowym Konto Klienta przetwarzana jest również historia składanych zamówień.

 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 7 jest niezbędne do świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany.

 9. W przypadku zawierania i wykonywania umów sprzedaży, dane Klienta przetwarzane są do czasu wywiązania się Administratora z umowy, tj. dostarczenia produktów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku umownego. W przypadku świadczenia innych usług (prowadzenia Konta Klienta) dane osobowe przetwarzane są do czasu posiadania przez Klienta takiego Konta.

 10. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego – wybranemu przez Klienta agentowi rozliczeniowemu:
  a) PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444 lub
  b)
  PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, firma dysponująca ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlegająca ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).

 11. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania dostawy - wybranemu przez Klienta przewoźnikowi:
  a) General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000005009, lub
  b) Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972, lub
  c) InPost S.A. część Grupy Kapitałowej Integer z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), KRS: 0000536554.


  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ UPRAWNIENIA PODMIOTU DANYCH

 12. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług lub zawrzeć umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 13. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
  Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 14. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 14 Polityki Prywatności.
  Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem umowy lub cofnięciem zgody.

 15. Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi:
  a) prawo do dostępu do własnych danych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.
  Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
  Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 16. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 15 można korzystać z opcji w ramach Konta Klienta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: [email protected] albo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.


  POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 17. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies. Spółka Kompranet.pl Sebastian Mróz Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i ma do nich dostęp. Cookies są to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Najczęściej zawierają swój unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Są przeznaczone do korzystania za stron Sklepu internetowego. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, typu wykorzystywanej przeglądarki, dostawcy usług internetowych, języka, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryn za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 18. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  a) opracowywania statystyk, monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Sklepu, poznania ich preferencji i zachowań, których to analiza jest anonimowa i służy usprawnieniu funkcjonowania Sklepu, dostosowania zawartości i wyglądu Sklepu do panujących trendów oraz zapewnieniu bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji; statystyki stosuje się też do badania popularności Sklepu;
  b) identyfikacji Użytkownika, co umożliwia dopasowanie zawartości stron Sklepu do jego indywidualnych preferencji, odpowiednie wyświetlanie tych stron oraz optymalizację korzystania z nich, a także dzięki zapamiętaniu preferencji Użytkownika, odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam;
  c) umożliwienia Użytkownikowi logowania się do Sklepu oraz utrzymania jego sesji.

 19. W ramach Sklepu stosowane są następujące pliki cookies:
  a) „sesyjne” - pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony Sklepu (przejścia na inną stronę, wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki);
  b) „stałe” - przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu określonego w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  c) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu, np. pliki uwierzytelniające;
  d) pliki cookies służące bezpieczeństwu, np. wykrywające nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  e) „wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o sposobach korzystania ze stron Sklepu;
  f) „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i spersonalizowanie interfejsu Użytkownika, np. język, rozmiar czcionki;
  g) „reklamowe” - umożliwiające dostosowanie prezentowanych treści reklamowych do preferencji Użytkownika.

 20. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania lub przywrócenia automatycznej obsługi plików cookies, a także uzyskiwania informacji każdorazowo przy ich zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. W większości przypadków domyślnie ustawiona jest akceptacja zapisu i przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje i możliwości sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 21. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics. Administrator umożliwia logowanie sie do Sklepu z wykorzystaniem kont w innych serwisach (Facebook, Google). Administrator współpracuje z serwisami Opineo i Ceneo. Administrator posiada stosowne umowy powierzania z SalesManago. Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard Sklepu, ograniczenie ich stosowania może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności Sklepu. Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i zaufanych partnerów Administratora.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 22. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu internetowego.

 23. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 24. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  b) używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
  c) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  d) przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.

 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Akceptuję
Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi naszą stronę zgodnie z Polityką Cookies! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.